DLA RODZICÓW

     W okresie dojrzewania wielu rodziców ma poważne problemy w porozumieniu się ze swoimi dziećmi. Jeżeli mają Państwo obawy, że trudności sprawiane przez Waszego syna wykraczają poza normy wiekowe, możecie uzyskać konsultację psychologa lub pedagoga w naszym ośrodku. Podpowiemy, jakie działania można podjąć w Państwa sytuacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum, przejawiających trudności w uczeniu się i przystosowaniu do "szkoły masowej", a także mających problemy rodzinne lub środowiskowe. Przyjmowani są chłopcy w wieku 13 - 18 lat, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Oferujemy całodobową opiekę w zróżnicowanych grupach wychowawczych, realizowanie obowiązku szkolnego, pomoc terapeutyczną. Staramy się znaleźć przyczyny trudności oraz uczymy młodzież, jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Współpracujemy z rodzicami wychowanków i oferujemy im pomoc.

W naszym gimnazjum jest możliwość awansów śródrocznych (2 lata edukacyjne w rok). Organizujemy różnorodne zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia sportowe na własnym nowoczesnym boisku, wycieczki, prowadzimy programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne, dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny naszych podopiecznych. Poprzez system urlopowania i odwiedzin wychowankowie mogą utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną.

Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych.

Wymagane dokumenty:
Komplet dokumentów należy złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej ul. Akademii Umiejętności 1.